คำสั่งที่ 290/2565 เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการกำหนดราคากลาง จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

30 มิ.ย. 65