คำสั่งที่ 289/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ

28 มิ.ย. 65