คำสั่งที่ 286/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

28 มิ.ย. 65