คำสั่งที่ 285/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมายานพาหนะ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิะีเฉพาะเจาะจง

22 มิ.ย. 65