คำสั่งที่ 284/2565 เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตร การจัดทำข้อบัญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ภายต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และแก้ไขเพิ่มเติมแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก รูปแบบการจำแนกวิธีงบประมาณ และแนวทางการใช้สะสมและวิธีการตั้งงบประมาณการช่วยเหลือประชาชนการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 การแปรญัตติ/ลงมติ การสงวนคำแปร/สงวนความคิกเห็น ตามอำนาจหน้าที่ของสภา

21 มิ.ย. 65