คำสั่งที่ 283/2565 เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ านอำนาจทางกฎหมายเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ฐยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล

21 มิ.ย. 65