คำสั่งที่ 282/2565 เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร แนวทางของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ต่อการตรวจสอบราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางแนวทางปฏิบัติ การตรวจสอบพัสดุประจำปี วิธีการจำหน่ายพัสดุ การจำหน่ายเป็นสูญ ในรูปแบบคณะกรรมการ พร้อมหลักเกณฑ์การคำนวราคากลางก่อสร้างและวิะีดำเนินการควบคุมงานจ้างก่อสร้าง

21 มิ.ย. 65