คำสั่งที่ 281/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผุ้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างดครงการซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมแอสฟัสท์คอนกรีตบ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 จากบ้านนายณัฐ ศรีสุขกลาง ไป ร.ร.โคกพะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มิ.ย. 65