คำสั่งที่ 28/2566 เรื่อง แต่งตั้งคญะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการเช่าบ้าน (กรณียื่นแบบ 6005ใหม่) รายนางสุดเฉลียว ธรศรี

25 ม.ค. 66