คำสั่งที่ 279/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 11 ต่อจาก คสล.เดิมไปบ้านหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มิ.ย. 65