คำสั่งที่ 278/2565 เรื่อง ให้รองนายกองคืการบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดินทางไปราชการ

20 มิ.ย. 65