คำสั่งที่ 277/2565 เรื่อง ให้พนักงานส่วตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการเดินทางไปราชการ

20 มิ.ย. 65