คำสั่งที่ 272/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ2565

06 มิ.ย. 65