คำสั่งที่ 271/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดและโรงเรียนในเขตตำบลท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มิ.ย. 65