คำสั่งที่ 270/2565 เรื่อง กำหนดเวลาทำงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ (รายนายประสิทธิ์ สุขสุทธิ์)

02 มิ.ย. 65