คำสั่งที่ 27/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับงานจ้างโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 ตอนบนจากนานายทองจันทร์ ปัจจัยเก ไปนานายสำลี แหลมไธสง ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

25 ม.ค. 66