คำสั่งที่ 269/2565 เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

02 มิ.ย. 65