คำสั่งที่ 268/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการเช่าบ้าน (กรณียื่นแบบ 6005 ใหม่)

02 มิ.ย. 65