คำสั่งที่ 267/2565 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (ม.2,ม.10,ม.11)

01 มิ.ย. 65