คำสั่งที่ 266/2565 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ภายในส่วนราชการองคืการบริหารส่วนตำบลท่าลาด

01 มิ.ย. 65