คำสั่งที่ 265/2565 เรื่อง แต่งตั้งผูู้รักษาการในตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองช่าง

01 มิ.ย. 65