คำสั่งที่ 264/2565 เรื่อง มอบหมายงานพนักงานส่วนตำบลให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารงานพัสดุ

01 มิ.ย. 65