คำสั่งที่ 263/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

01 มิ.ย. 65