คำสั่งที่ 26/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ 8 ต่อจาก คสล.เดิมไปบ้านหนองหว้าสีชมพู ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงา

24 ม.ค. 66