คำสั่งที่ 259/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานขับรถดับเพลิงและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565

30 พ.ค. 65