คำสั่งที่ 258/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ

30 พ.ค. 65