คำสั่งที่ 257/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาจัดหาเสื้อกีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ท่าลาดคัพ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พ.ค. 65