คำสั่งที่ 256/2565 เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การสำรวจและเขียนแบบงานทางโดยใช้โปรงแกรม Road Pack”

27 พ.ค. 65