คำสั่งที่ 252/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565

24 พ.ค. 65