คำสั่งที่ 251/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมแอสฟัสท์คอนกรีต บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 17 ต่อจากแอสฟัสท์เดิมไปทางคุ้มหนองรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พ.ค. 65