คำสั่งที่ 250/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 11 จากดรงเรียนห้วยบงวิทยาไปวัดป่าศรีมณีธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พ.ค. 65