คำสั่งที่ 25/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ 4 เส้นไปบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 11 ตำบลท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ม.ค. 66