คำสั่งที่ 249/2565 เรื่อง กำหนดเวลาทำงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ (รายนายประสิทธิ์ สุขสุดธิ์)

19 พ.ค. 65