คำสั่งที่ 248/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานจัดทำรายงานประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

17 พ.ค. 65