คำสั่งที่ 247/2565 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกตอง หมู่ที่ 9 จากจุดสิ้นสุดถนนหินคลุกไปลำมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พ.ค. 65