คำสั่งที่ 246/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 จากแยกสระจันทร์ไปบ้านหนองปรือแก้วโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พ.ค. 65