คำสั่งที่ 245/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 ต่อจาก คสล.เดิมไปคุ้มน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พ.ค. 65