คำสั่งที่ 243/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมแอสฟัสท์คอนกรีต บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13 จากถนนลาดยาง ไปสามแยกกรอบหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พ.ค. 65