คำสั่งที่ 242/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุม สำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนเสริมแอสฟัสท์คอนกรีตบ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 เส้นหน้า กสน.ตำบลท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พ.ค. 65