คำสั่งที่ 241/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 14 จากสวนนายแขกไปห้วยเดื่อ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 พ.ค. 65