คำสั่งที่ 240/2565 เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 17 จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 พ.ค. 65