คำสั่งที่ 24/2566 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 จากบ้านนายวีระ เชื่อตาพระ ไปบ้านนายทองแดง สานคร่อง

23 ม.ค. 66