คำสั่งที่ 238/2565 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (ม.11,ม.17)

11 พ.ค. 65