คำสั่งที่ 237/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนถอนคืนหลักประกันสัญญาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเล็ก 2 ประตู

11 พ.ค. 65