คำสั่งที่ 231/2565 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของกองคลัง

10 พ.ค. 65