คำสั่งที่ 230/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565

09 พ.ค. 65