คำสั่งที่ 228/2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้บุคลากรเดินทางไปราชการ เข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565

09 พ.ค. 65