คำสั่งที่ 225/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

06 พ.ค. 65