คำสั่งที่ 224/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจร่วมลงนามสั่งจ่ายเงินฝากธนาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

05 พ.ค. 65