คำสั่งที่ 223/2565 เรื่อง มอบหมายผู้มีอำนาจร่วมลงนามสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารของศูนย์พัฒาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

05 พ.ค. 65